คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวนักเรียน สำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา

เป็นคู่มือสำหรับบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อเสริมสร้างอีคิวแก่เด็กวัยเรียน