เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับครู

เป็นคู่มือสำหรับบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเด็กเรียนรู้ช้า ซึ่งในคู่มือนี้มีการเพิ่มเทคนิคในการสอน มีหลักการสร้างแรงจูงใจ มีการช่วยเหลือด้านอารมณ์และจิตใจ รวมทั้งมีการปรับพฤติกรรมที่ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ