เด็กแอลดี คู่มือสำหรับครู

เป็นคู่มือสำหรับบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเด็กแอลดี ซึ่งในคู่มือนี้มีการรวบรวมลักษณะอาการที่พบได้บ่อยในแต่ละช่วงวัย ปัญหาที่อาจพบร่วม รวมทั้งมีแนวทางการดูแลช่วยเหลือในโรงเรียน รูปแบบการสอนและเทคนิคการสอนต่างๆรวมทั้งแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ดี