เด็กสมาธิสั้น คู่มือสำหรับครู

เป็นคู่มือสำหรับบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น ซึ่งในคู่มือนี้ได้รวบรวมลักษณะอาการ ปัญหาพฤติกรรมที่พบได้บ่อย รวมทั้งแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชั้นเรียน