หนังสือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

เป็นคู่มือสำหรับบุคลากร พ่อแม่/ผู้ปกครอง ใช้ศึกษาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเด็กพิเศษหรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เป็นหนังสือที่เขียนให้เข้าใจลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งมีการช่วยเหลือในการพัฒนาให้เขาเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ ได้แก่ กลุ่มสมาธิสั้น กลุ่มที่มีความบกพร่องด้านการเรียน กลุ่มเรียนรู้ช้า และกลุ่มเด็กออทิสติก