คู่มือการจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียน

เป็นคู่มือสำหรับครูหรือผู้ดูแลเด็กใช้ในการจัดกิจกรรมป้องกันปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ ตลอดจนปลูกฝังและสร้างคุณลักษณะที่ดีให้กับเด็กๆ มีการรวบรวมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทางสติปัญญาของเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านอารมณ์ ด้านความประพฤติ ด้านการเรียน ด้านสัมพันธภาพและการสื่อสาร