แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนเด็ก (ผู้ปกครอง)

เป็นแบบคัดกรองเฉพาะสำหรับเด็กอายุ 4-16 ปี ประกอบด้วยแบบประเมินพฤติกรรม 3 ชุด 

  1. แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (อายุ 4-16 ปี) สำหรับครู
  2. แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (อายุ 4-16 ปี) สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
  3. แบบประเมินพฤติกรรมด้วยตนเอง (อายุ 11-16 ปี) สำหรับเด็กประเมินตนเอง

ประกอบด้วยข้อคำถาม 25 ข้อ มีทั้งคำถามเชิงบวก และคำถามข้อที่เป็นปัญหา มี 5 หมวด คือ

  1. พฤติกรรมเกเร (Conduct problems)
  2. พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง (Hyperactivity)
  3. ปัญหาทางอารมณ์ (Emotional problems)
  4. ปัญหาความสัมพันธ์กับเพื่อน (Peer problems)
  5. พฤติกรรมสัมพันธภาพทางสังคม (Pro-social behavior) แสดงถึงด้านดีของเด็ก