แบบสำรวจพัฒนาการเด็ก (PDDSQ) ช่วงอายุ 4-18 ปี

สำหรับบุคลากรสาธารณสุขแนะนำพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 4-18  ปีเพื่อยืนยันกลุ่มเด็กที่มีแนวโน้มเป็นกลุ่มโรคออทิสซึม

โดยใช้ข้อคำถามวัดความผิดปกติ 3 ด้าน ได้แก่

  1. พัฒนาการทางสังคมผิดปกติ
  2. ด้านการสื่อความหมายผิดปกติ
  3. พฤติกรรมซ้ำซาก สนใจจำกัด และปรับตัวยาก

เพื่อให้คำแนะส่งเสริม/พัฒนา เด็กปกติ และให้การช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหา