แบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short Form)

สำหรับบุคลากรสาธารณสุขแนะนำพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กประเมินเพื่อยืนยันกลุ่มเด็กที่มีแนวโน้มเป็นกลุ่มโรคสมาธิสั้น โดยใช้ประเมินพฤติกรรมเด็กอายุ 6 – 18 ปี มีจำนวน 26 ข้อ

แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ

  1. ข้อ 1-9  เป็นการประเมินอาการขาดสมาธิ
  2. ข้อ 10-18 เป็นการประเมินอาการซน อยู่ไม่นิ่ง หุนหันพลันแล่น
  3. ข้อ 19-26 เป็นการประเมินอาการดื้อต่อต้าน 

ผู้ตอบคำถามเป็นครูหรือผู้ปกครองเด็กที่รู้จักเด็กมามากกว่า 6 เดือน หรือ 1 ปีการศึกษา