แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี (ฉบับย่อ) สำหรับครู

ใช้สำหรับประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กโดยครู/ผู้ดูแลเด็ก ในด้านดี เก่ง สุข มีทั้งหมด 15 ข้อ พร้อมทั้งการแปลผล ให้ ครู/ผู้ดูแลเด็ก ได้ทราบถึงจุดดีจุดเด่นของลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ที่ควรส่งเสริมและจุดอ่อนที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งสามารถใช้ในการติดตามเพื่อดูความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดเมื่ออายุเพิ่มขึ้น