แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี สำหรับครู (ออนไลน์)

ใช้สำหรับประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กโดยครู/ผู้ดูแลเด็ก ในด้านดี เก่ง สุข มีทั้งหมด 60 ข้อ พร้อมทั้งการแปลผล ใช้เมื่อต้องการทราบรายละเอียดในแต่ละด้านเพิ่มขึ้น เพื่อความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาความฉลาดทางอารมณ์ รวมทั้งสามารถใช้ในการติดตามเพื่อดูพัฒนาการทางอารมณ์ว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด โดยผู้ตอบแบบประเมินต้องรู้จักเด็กไม่น้อยกว่า 6 เดือน

เล่นวิดีโอ