เด็กสมาธิสั้น คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

เป็นคู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง ใช้เป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้น ซึ่งเป็นเด็กที่มีลักษณะอยู่ไม่นิ่ง ขาดสมาธิ หุนหันพลันแล่น ส่งผลให้รบกวนตนเองและคนรอบข้าง คู่มือนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็น ได้ทราบแนวทางการช่วยเหลือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการฝึกฝนทักษะที่สำคัญ