เด็กเรียนรู้ช้า คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

เป็นคู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง ใช้เป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเด็กเรียนรู้ช้า ซึ่งเป็นเด็กที่เรียนรู้สิ่งต่างๆ ช้า ใช้เวลานานในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีปัญหาด้านการเรียน และมักจะมีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ คู่มือนี้จะช่วยให้เข้าใจธรรมชาติและปัญหาของเด็ก รวมทั้งมีแนวทางในการให้การช่วยเหลือเด็กทั้งในด้านส่งเสริมพัฒนาการและการเรียน