เด็กแอลดี คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

เป็นคู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง ใช้เป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเด็กแอลดี ซึ่งเป็นเด็กที่ฉลาดเฉลียวในทุกๆ เรื่อง ยกเว้นปัญหาด้านการเรียน ในด้านการอ่าน เขียนคิดคำนวณ คู่มือนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถนำไปปรับใช้ในการช่วยเหลือดูแลด้านจิตใจ การช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน และการช่วยเหลือด้านการเรียนได้