เด็กออทิสติก คู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

เป็นคู่มือสำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง ใช้เป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือเด็กออทิสติก ซึ่งเป็นเด็กที่มีปัญหาการสื่อสาร สังคม และมีพฤติกรรมซ้ำๆ คู่มือนี้จะช่วยให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจและสามารถให้ความช่วยเหลือเด็ก โดยเน้นการฝึกทักษะทางสังคม การเพิ่มทักษะการสื่อสาร การลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และปรับเพิ่มพฤติกรรมที่เหมาะสม