คู่มือการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

เป็นคู่มือสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนและ ผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาพฤติกรรม-อารมณ์ที่เกินขีดความสามารถ ของระบบโรงเรียนจะดูแลได้ และสามารถส่งต่อหน่วยบริการสาธารณสุขระดับสูงขึ้นต่อไปได้ อย่างเหมาะสม