แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น PHQ-A

แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น PHQ-A

( patient health questionnaire for adolescents )

เป็นแบบประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยตนเอง ซึ่งประกอบด้วยข้อคำถาม 9 ข้อ เพื่อบอกความรุนแรงของอาการภาวะซึมเศร้าในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
 

การให้คะแนน

การให้คะแนน จะแบ่งตามระดับความถี่ของอาการที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย

  • ไม่มีเลย 0 คะแนน
  • มีบางวัน 1 คะแนน
  • มีมากกว่า 7 วัน 2 คะแนน
  • มีแทบทุกวัน 3 คะแนน

เริ่มทำแบบทดสอบ > Click

ไฟล์เอกสาร > Download